04 03 A - Lüftung 1-Strich 3D - Teil 1 Zuluft Rundrohr - Plancal nova

April 22, 2020
Previous Video
NEUESIN 15-1 - (10) IFC Import
NEUESIN 15-1 - (10) IFC Import

Video-Tutorial für die Version 15.1 - Bereich IFC Import

Next Video
NEUESIN 15-2 - (04) Sonstiges
NEUESIN 15-2 - (04) Sonstiges

Video-Tutorial für die Version 15.2 - Sonstiges